Verksamhet

 

 

Montessoriförskolan Solen, belägen i centrala Kristianstad, har närhet till sköna naturområden.

Förskolan har 15 anställda varav en kock. Målsättningen är att alla pedagoger ska ha montessoriutbildning.

På förskolan finns det 60 platser. Barnen är för närvarande indelade på fyra avdelningar, Karlavagnen 3-5 år, Orion 3-5 år, Cassiopeja 1-3 år samt Pegasus 1-3 år.

 

 

Varje dag har vi utevistelse, vi tycker det är viktigt ur många aspekter att barnen kommer ut en stund varje dag. Vår målsättning för utemiljön är att den ska stimulera barnets alla sinnen med hjälp av växter i olika färger, former och dofter.

 

Vi har planterat smultron, vinbärsbuskar och ett päronträd där barnen så småningom ska få olika smakupplevelser. Barnet har möjlighet till olika grovmotoriska aktiviteter vid ex cykelbanan, hinderbanan och rutschkanan.

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö 98, reviderad 2010).

 

 

Vi har eget kök med kock. Maten som tillagas ska vara näringsriktig och i största möjligaste mån ekologisk och närproducerad. Kocken är inte styrd av några upphandlingar utan kan själv välja var inköpen görs. För att få specialkost av medicinska skäl krävs intyg från läkare. Intyget ska förnyas efter 6 månader.

 

 

Genom att lägga upp sin mat själv stärker det barnets självständighet och motorik. Vid alla matsituationer tränas även barnet i att vänta på sin tur, be att få och att skicka vidare/bjuda. 

 

 

Fem mål med montessoripedagogiken:

1.  Det är viktigare att hitta det bästa inom sig själv än att vara bäst jämfört med andra.

 

2.  Varje barn ska ha hjälp med att hitta sina egna förutsättningar och utveckla dem.

 

3.  Vi får inte värdesätta en sorts begåvning framför en annan.

 

4.  Barn ska slippa inbördes konkurrens och prestationsjakt. Istället får de uppleva glädjen i att använda sina resurser på bästa sätt.

 

5.  En sund känsla för eget värde och självtillit ska grundläggas redan i tidiga år.

Vårt mål är att arbeta i enlighet med Maria Montessoris pedagogik och förskolans läroplan Lpfö 98. Vi vill ge varje barn trygghet, omsorg och stimulans eftersom detta är nödvändiga förutsättningar för inlärning och utveckling. Målet är att hjälpa varje barn att hjälpa sig själv och utvecklas till harmoniska och självständiga individer. Verksamheten ska präglas av glädje! 

 

Normer och värden

Personalen på Solen ska uppträda närvarande, demokratiskt och solidariskt. Alla som vistas på förskolan skall varje dag bli sedda och bekräftade. Vi tar i hand på morgonen som en bekräftelse på att vi ser barnet och även när barnet går hem, för att få ett tydligt och bra avslut på dagens vistelse här.

Barnets kännedom och förståelse för andras kulturer, människors olikheter och lika värde skall stärkas. Vi använder vårt kulturmaterial, pratar om människor i andra länder, visar bilder och läser.

Vi ser varje individ och dess behov, och arbetar aktivt med att motverka könsroller. Alla som arbetar på förskolan är medvetna om sina attityder till manligt och kvinnligt och agerar därefter för att inte förstärka och ytterligare befästa dessa.

Vi är medvetna om hur vi talar till pojkar respektive flickor och vårt lekmaterial är till största del könsneutralt. Vår uppgift är att medverka till att låsta könsrollsmönster luckras upp och att barnen får möjlighet att utveckla kvinnlighet och manlighet på många olika sätt. Miljön runt barnet skall vara lika tillgänglig, tilltalande och utvecklande för både flickor och pojkar. Alla vuxna (föräldrar, personal) skall vara goda förebilder i alla situationer.

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö-98, reviderad 2010).

Vi har en speciell utarbetad likabehandlingsplan.

Utveckling och lärande

”Hjälp mig att göra det själv” (Maria Montessori).

Vi vill ge barnet många sensoriska, motoriska och praktiska upplevelser. Miljön på förskolan är väl förberedd för att passa barnets behov och att stimulera barnet till självständighet, vilket främjar självkänsla och självförtroende. På alla avdelningar har vi låga bord och stolar samt låga hyllor och krokar. Materialen är anpassade efter barnets storlek för att barnet själv skall kunna använda sig ut av dem.

Vårt arbete är uppbyggt kring fem olika ämnesområden:

Praktiska vardagsövningar

Syfte: Hjälpa barnet att utveckla en förståelse för omgivningen och att lära sig uppskatta sin kultur. Barnet utvecklar ansvarskänsla och en anda av hjälpsamhet, samt grundlägger ordningssinne och utvecklar koncentrationsförmåga.

Materialet hjälper också barnet att förbättra motoriken och uppnå ett fulländat rörelsemönster. Barnet vill göra det de vuxna gör, skillnaden är att barnet t.ex. sopar för att det är roligt och de vuxna sopar för att få rent. För barnet är det processen inte resultatet som är det viktiga.

De praktiska vardagsövningarna är de absolut viktigaste och mest grundläggande övningarna på montessoriförskolan. Här ingår även grace och artighetsövningar dessa är viktiga eftersom barn i förskoleåldern har en sensitiv period för socialt beteende.

Exempel på praktiska vardagsövningar är att sopa, putsa, diska, vipa, hälla med kannor och knyta skorna.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.” (Lpfö98, reviderad 2010).

Sensoriskt material

Syfte: Utveckla, förfinar och hjälpa barnets syn, hörsel, smak, känsel, lukt och muskulära sinnen.

Med vår sinnesförmåga uppfattar vi och ordnar alla intryck. Denna förmåga övas upp med hjälp av detta material, och omedveten kunskap blir medveten. Barnet får begrepp som storlek och längd och geometriska begrepp. Här ingår även graderingsövningar som ex ordna olika färgnyanser eller graderingsövningar.

Exempel på sensoriska övningar är rosa tornet, cylinderblocken, sorteringsövningar och ljuddosorna.”Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden av begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.” (Lpfö98, reviderad 2010).

Språk

Syfte: Med de språkliga materialen hjälper vi barnet att bygga upp språket. Det språkliga materialet förbereder barnet för läsning, skrivning och stavning. Samt visar att det skrivna ordet har en mening.

När vi samtalar med barnen benämner vi allt med dess korrekta namn och uppmuntrar barnen att säga efter, ge ord för saker och händelser i deras närhet, lyssna på barnen och resonerar med dem.

Exempel på språkövningar är ritramar, ljudlekar, rim/ramsor, sandpappersbokstäver och rörliga alfabetet.

I Lpfö 98 går att läsa att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”. ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”. (Lpfö98, reviderad 2010).

Genom att använda käsel, syn och hörsel befäster barnet sina kunskaper lättare.


Matematik

Syfte:Materialen hjälper barnet attpå ett lärorikt och roligt sätt lära sig matematiken. Barnet skall tillägna sig förståelse för matematiska begrepp. Materialet skall göra barnet medvetet om att siffrorna i vår omvärld har betydelse och hjälpa barnet att förstå sambandet mellan siffror och mängd.

På förskolan får barnen kontakt med matematik på ett indirekt sätt i de praktiska vardagsövningarna och i de sensoriska materialen. De har upplevt ex längder, volymer och vikter för att senare gå till alltmer abstrakta begrepp.  

Exempel på matematikmateriel är räknestavarna, sandpapperssiffrorna och pärltrappan.

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” (Lpfö 98).

Kultur

Inom kulturområdet vävs ämnen som historia, geografi, naturkunskap, biologi, musik och konst samman.

Barnen får fritt välja från allt vårt kulturella material allt efter intresse och mognad.

Varje dag sjunger vi tillsammans med barnen, ibland använder vi våra instrument. I rörelselekar får barnen ge utryck för känslor och upplevelser. Rytm och musik är ett lustfyllt sätt att få en förbättrad kroppsuppfattning.

Varje vår skaffar vi fjärilslarver och barnen får uppleva fjärilens utveckling från larv till färdig puppa.

På naturbordet uppmärksammas årstidernas växlingar, vi odlar och undersöker växter och djur.

Syfte:Materialet hjälper barnet att få en förståelse av den värld vi lever i. Kunskap om barnets egna kulturarv samt delaktighet i andras kulturer bidrar till att barnet utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andra människors liv.

Exempel på kulturmateriel är kartor, solsystemet, tidslinjen, djur- och växtdelar och instrument.

 ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur”.  ”Förskolan skall sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer” (Lpfö98, reviderad 2010).

 

 

Varje avdelning har ett eget akvarium som barnen får vara med och sköta.

 

 

Staffliet och färgerna är alltid tillgängliga när barnet har lust att skapa.

 

 

 

Spännande att få lära sig mer om den jord vi lever på.

 

 

Lycka är att känna igen stjärnbilderna på natthimlen.

 

Ute / Närmiljö

Trots att förskolan är belägen mitt i centrala Kristianstad har vi en lugn och mysig bakgård med anslutning till den fina sommarlustparken.

 

 

Mellanmål äts ofta ute i det gröna.

Barns inflytande

Miljön på förskolan är anpassad efter barnets intresse, mognad och behov. I Lpfö98, reviderad 2010 står det att ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten”.

Varje enskild individ har rätt till sina känslor och upplevelser och skall bli tagen på allvar. Exempel ett nej skall alltid respekteras.

Varje barn skall veta att han/hon har rätt att påverka och att deras åsikt är viktig, samt utveckla förmågan att kunna uttrycka sina känslor och åsikter. Barnet skall lära sig att förstå att deras egna åsikter inte får trycka ned någon annans.

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.” (Lpfö98, reviderad 2010).


Förskola och hem

Vi vill ha ett nära samarbete mellan hem och förskola. Vårdnadshavarna är alltid välkomna till förskolan Eftersom vårdnadshavarna har gjort ett medvetet val av förskola med montessoriinriktning förväntar vi oss att de tar del av montessoripedagogiken. För att kunna tillgodose sig kunskapen om pedagogiken hålls varje läsår en föreläsning för att stötta och inspirera vårdnadshavare.

För att kunna höja barnets självförtroende måste alla vuxna i barnets närhet ha samma förhållningssätt mot barnet. Barnet känner en trygghet i att vuxna beter sig på samma sätt både hemma och i förskolan.

”Förskollärare skall ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen.” (Lpfö98, reviderad 2010).

Vårdnadshavarna erbjuds ett utvecklingssamtal varje termin där vi går igenom barnets utveckling och lärande. Vi har minst ett föräldramöte per år. Några gånger per termin skickar vi ut informationsblad om vad som händer på Solen till vårdnadshavarna. Varje dag samtalar vi med vårdnadshavarna vid lämning och hämtning av barnet.

”Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.” (Lpfö98, reviderad 2010).


Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Eftersom våra 6-åringar blir placerade på olika skolor utspritt i Kristianstad får vårdnadshavarna själva ordna med inskolning till skolan.


Uppföljning, utvärdering och utveckling

Dokumentation sker genom dagliga observationer och anteckningar. Vi använder kameran flitigt och har ofta bildspel i en fotoram i barnens kapprum. Här kan vårdnadshavaren se vad som händer på förskolan och barnen berätta.

”Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.” (Lpfö98, reviderad 2010).

 

 

 

Montessoriförskolan Solen © 2014 • Privacy Policy • Terms of Use

www.forskolansolen.se